Övrigt

Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.

Enkät till ägare av solelanläggningar i Örebroregionen

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-02-10 13:59.

Telefonintervjuer har genomförts för att få svar på motiv till varför aktörer i Örebro län investerat i solel. Målgrupper för intervjuerna har varit privatpersoner, fastighetsägare och övriga näringsidkare inom privat sektor. Totalt har 16 intressenter intervjuats, tio privatpersoner och sex fastighetsbolag och småföretag.

Privatpersoners anläggningsstorlek varierar mellan 2 och 8 kW med ett snitt runt 5 kW installerad effekt. Det motsvarar med gynnsamma förhållanden en årsproduktion av el på 4 500 kWh vilket motsvarar genomsnittet för användning av hushållsel i ett småhus. Anläggningarna har installerats under de sista åren mellan 2011-2013. Företagen har installerat solelanläggningar, från små på 5kW och upp till 120 kW. Den äldsta anläggningen installerades 2005, men merparten är installerade de sista åren, mellan 2010-2013.

Nedan sammanfattas och generaliseras intervjuades svar utifrån de frågor som ställts enligt nedan.

1) Vad fick er att fatta beslut om att investera i en solcellsanläggning?

Vägande skäl för investeringsbeslut är miljöfrågan och ekonomisk långsiktig lönsamhet. I det senare motivet är oberoendet av elleveranser och framtida risker för stigande elpriser en viktig faktor. Likaså att en investering i solel kan bli en bra kapital placering jämfört med andra alternativ. Teknikintresse och goodwill för företaget har varit andra mer underordnade motiv. Ett par intervjuade företag arbetar med energieffektivisering och solel och då är det viktigt att skaffa kunskap om teknik och att kunna visa kunder möjligheter med solel. Det går inte att uttyda någon specifik skillnad i grundmotiv mellan privatpersoner och företag.

2) Fanns underlag eller information som grund till beslut?

Flera intervjuade företag har haft eller skaffat sig intern kunskap, eller anlitat konsult inför investeringsbeslut. Privatpersoner har mer förlitat sig till leverantörskalkyl utan föregående utredning. I något fall har man ökat den egna kunskapen genom att gå studiecirkel.

3) Har resultaten av satsningen följts upp?

De flesta intervjuade har följt upp energiproduktion. Det framgår inte på vilket sätt men flera har möjlighet till realtidsmätning och ackumulerade värden, exempelvis för månadsvis statistik. Generellt är de intervjuade nöjda med sina anläggningar och tycker att ekonomisk prognos och beräknad elproduktion stämmer med utfall. Några tycker att det gått bättre och några sämre än prognos. Det går av intervjuerna inte att dra några säkra slutsatser avseende om prognos stämmer med utfall utifrån hur länge anläggningen varit igång.

I ett par fall har uppföljningen inte varit tillräckligt god, beroende av antingen att anläggningen varit i bruk kort tid eller att man helt enkelt inte följt upp utfallet. I det senare fallet var miljöskäl tungt vägande för beslut om att bygga solelanläggning, därför var eventuellt det ekonomiska utfallet inte det primärt intressanta.

4) Vilka är era erfarenheter från ert projekt, eller satsning på solel?

Generellt sett har de intervjuade positiva erfarenheter av sin solelanläggning, den fungerar som den ska och levererar. Den väcker också intresse hos grannar enligt flera intervjuade privatpersoner. Flera var redan entusiaster när man tog beslut om investering. Det kan spela in på att erfarenheten av anläggningen i enstaka fall är god även om de ekonomiska utfallet inte varit lika bra. Några förbättringsmöjligheter som nämns är bland andra:

- Myndigheters tillståndsprocess.
- Nätägare och elhandlare kan erbjuda bättre och enklare villkor.
- Leverantörsvillkor från elhandlare och nätägare.
- En intervjuad menar att man får bättre lönsamhet i anläggning större än 5 kW
- Förbättrade montagesystem och teknisk prestanda/ kvalitet (gällde anläggning från 2008)

5) Hade beslut och genomförande att installera solceller kunnat underlättas?

De flesta intervjuade menar att det finns möjligheter att underlätta beslut och genomförande.
Styrmedel och bidrag är viktiga och likaså tydliga regler och framförhållning inför förändringar av villkor. Administrativa villkor hos nätägare och elhandel är i behov av tydligt och pedagogiskt innehåll. Information efterfrågas för såväl bolag och privata, framför allt offentlig sektor som ska infria miljömål och gå före där inte endast ekonomi ska vägas in.

Enkäten genomfördes på uppdrag av Örebro kommun i samarbete med Energikontoret på Regionförbundet i Örebro och EgenSolel.se.

Källa: Regionförundet i Örebro: http://www.regionorebro.se/blameny/energikontoret/fornybarenergi/solel.4.c176cfc13ea74369fd4ce.html

0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Åsbro solelförening

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-12-02 12:36.

Åsbro Solel är en förening som består av medlemmar som har det gemensamt att vi tror på solen som energikälla. Vi tror på solel, främst ur miljöhänsyn, men så småningom kommer föreningen också att kunna dela ut delar av vinsten till sina medlemmar. Åsbro Solel bildades i syfte att äga och driva en eller flera [...]

Läs mer …
asbro-solel250x150
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Produktionsrekord – över 84 kWh på en dag

Skrivet av Ekosvensson.se, 2013-04-17 19:34.

Idag satte vi nytt produktionsrekord med vår solcellsanläggning! Produktionen översteg för första gången 84 kWh på en dag. I mars och början av april har vi ofta haft värden runt 80-82 kWh per dag men idag var första gången över 84 kWh. PS. Vi bor i Pålsboda, Hallsberg kommun. Anläggningen är på 12,48 kW och [...]

Läs mer …
produktionsrekord-2013-04-17
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Rekordproduktion i mars på mer än 1.800 kWh

Skrivet av Ekosvensson.se, 2013-03-31 15:17.

Mars har varit en helt fantastisk solelsmånad! Vi har producerat mer än 1.800 kWh, vilket är 68% mer än kalkylerat. Enligt kalkylen borde produktionen ha landat på knappt 1.100 kWh men det slår vi med bred marginal. Skönt att ta igen så mycket efter att ha legat efter kalkylen sedan installationen i slutet av juli [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Störande reflektioner?

Skrivet av Tim Essius, 2013-03-01 23:59.

Hej, Vi ansöker just nu om lov för en solcellsanläggning. Bygglovshandläggaren undrar hur mycket panelerna reflekterar och huruvida detta kan störa grannarna. Vad säger ni?

Läs mer …
7 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Hybridsystem med både solceller och solfångare

Skrivet av Tim Essius, 2012-10-09 15:30.

Första gången jag läser om hybridsystem: http://www.byggahus.se/artiklar/varmer-villan-med-bade-solfangare-solceller-och-hybridsystem

Läs mer …
3 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook