Tips & Råd

Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.

Enkät till ägare av solelanläggningar i Örebroregionen

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-02-10 13:59.

Telefonintervjuer har genomförts för att få svar på motiv till varför aktörer i Örebro län investerat i solel. Målgrupper för intervjuerna har varit privatpersoner, fastighetsägare och övriga näringsidkare inom privat sektor. Totalt har 16 intressenter intervjuats, tio privatpersoner och sex fastighetsbolag och småföretag.

Privatpersoners anläggningsstorlek varierar mellan 2 och 8 kW med ett snitt runt 5 kW installerad effekt. Det motsvarar med gynnsamma förhållanden en årsproduktion av el på 4 500 kWh vilket motsvarar genomsnittet för användning av hushållsel i ett småhus. Anläggningarna har installerats under de sista åren mellan 2011-2013. Företagen har installerat solelanläggningar, från små på 5kW och upp till 120 kW. Den äldsta anläggningen installerades 2005, men merparten är installerade de sista åren, mellan 2010-2013.

Nedan sammanfattas och generaliseras intervjuades svar utifrån de frågor som ställts enligt nedan.

1) Vad fick er att fatta beslut om att investera i en solcellsanläggning?

Vägande skäl för investeringsbeslut är miljöfrågan och ekonomisk långsiktig lönsamhet. I det senare motivet är oberoendet av elleveranser och framtida risker för stigande elpriser en viktig faktor. Likaså att en investering i solel kan bli en bra kapital placering jämfört med andra alternativ. Teknikintresse och goodwill för företaget har varit andra mer underordnade motiv. Ett par intervjuade företag arbetar med energieffektivisering och solel och då är det viktigt att skaffa kunskap om teknik och att kunna visa kunder möjligheter med solel. Det går inte att uttyda någon specifik skillnad i grundmotiv mellan privatpersoner och företag.

2) Fanns underlag eller information som grund till beslut?

Flera intervjuade företag har haft eller skaffat sig intern kunskap, eller anlitat konsult inför investeringsbeslut. Privatpersoner har mer förlitat sig till leverantörskalkyl utan föregående utredning. I något fall har man ökat den egna kunskapen genom att gå studiecirkel.

3) Har resultaten av satsningen följts upp?

De flesta intervjuade har följt upp energiproduktion. Det framgår inte på vilket sätt men flera har möjlighet till realtidsmätning och ackumulerade värden, exempelvis för månadsvis statistik. Generellt är de intervjuade nöjda med sina anläggningar och tycker att ekonomisk prognos och beräknad elproduktion stämmer med utfall. Några tycker att det gått bättre och några sämre än prognos. Det går av intervjuerna inte att dra några säkra slutsatser avseende om prognos stämmer med utfall utifrån hur länge anläggningen varit igång.

I ett par fall har uppföljningen inte varit tillräckligt god, beroende av antingen att anläggningen varit i bruk kort tid eller att man helt enkelt inte följt upp utfallet. I det senare fallet var miljöskäl tungt vägande för beslut om att bygga solelanläggning, därför var eventuellt det ekonomiska utfallet inte det primärt intressanta.

4) Vilka är era erfarenheter från ert projekt, eller satsning på solel?

Generellt sett har de intervjuade positiva erfarenheter av sin solelanläggning, den fungerar som den ska och levererar. Den väcker också intresse hos grannar enligt flera intervjuade privatpersoner. Flera var redan entusiaster när man tog beslut om investering. Det kan spela in på att erfarenheten av anläggningen i enstaka fall är god även om de ekonomiska utfallet inte varit lika bra. Några förbättringsmöjligheter som nämns är bland andra:

- Myndigheters tillståndsprocess.
- Nätägare och elhandlare kan erbjuda bättre och enklare villkor.
- Leverantörsvillkor från elhandlare och nätägare.
- En intervjuad menar att man får bättre lönsamhet i anläggning större än 5 kW
- Förbättrade montagesystem och teknisk prestanda/ kvalitet (gällde anläggning från 2008)

5) Hade beslut och genomförande att installera solceller kunnat underlättas?

De flesta intervjuade menar att det finns möjligheter att underlätta beslut och genomförande.
Styrmedel och bidrag är viktiga och likaså tydliga regler och framförhållning inför förändringar av villkor. Administrativa villkor hos nätägare och elhandel är i behov av tydligt och pedagogiskt innehåll. Information efterfrågas för såväl bolag och privata, framför allt offentlig sektor som ska infria miljömål och gå före där inte endast ekonomi ska vägas in.

Enkäten genomfördes på uppdrag av Örebro kommun i samarbete med Energikontoret på Regionförbundet i Örebro och EgenSolel.se.

Källa: Regionförundet i Örebro: http://www.regionorebro.se/blameny/energikontoret/fornybarenergi/solel.4.c176cfc13ea74369fd4ce.html

0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Fallstudie av markplacerad anläggning i Gräve

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-12-02 12:56.

I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en ekonomisk förening. Direct Energy har på uppdrag av Regionförbundet Örebro (Energikontoret) undersökt villkoren för en markplacerad anläggning och publicerat resultatet i en rapport. Denna rapport utgör en fallstudie för en [...]

Läs mer …
Markbaserad solcellsanläggning
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Ansök om statligt stöd till solceller

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-01-26 08:30.

Lönsamhet är viktigt för de flesta solelsproducenter. Och statens stöd till solceller är en viktig (men inte avgörande) del för att få bra lönsamhet. Varje år delas det ut 50-60 miljoner i statligt stöd till dem som investerar i egna solcellsanläggningar. Dess värre räcker pengarna inte till alla som ansöker. Som tur är står man [...]

Läs mer …
Statligt stöd till solceller
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Status för statligt solcellsstöd okt 2012

Skrivet av admin, 2012-10-17 14:20.

Hur ser chansen ut att få statligt stöd till solceller i dag runt om i landet? Eftersom det statliga stödet på 45% är mycket viktigt för de flesta som vill skaffa egna solceller har vi ringt runt till alla 21 länsstyrelser i Sverige för att höra hur det ser ut idag. Sammanfattning – hela landet [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Hybridsystem med både solceller och solfångare

Skrivet av Tim Essius, 2012-10-09 15:30.

Första gången jag läser om hybridsystem: http://www.byggahus.se/artiklar/varmer-villan-med-bade-solfangare-solceller-och-hybridsystem

Läs mer …
3 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Vill du hyra en solcellsanläggning?

Skrivet av Egen Solel.se, 2012-10-03 11:47.

Johan Ehrenberg, som driver ett flertal företag bland annat ETC El och Egen El säljer och monterar inte bara solcellsanläggningar, men har även börjat erbjuda hyresavtal, för dem som inte har råd eller inte vill äga anläggningen själv. Mycket intressant inititativ tycker vi. Man hyr anläggningen i 10 år och kan därefter köpa den om [...]

Läs mer …
Egen El
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook